Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

1. Geldigheidsgebied, termijn

1.1 De zakelijke afwikkeling en de levering volgt uitsluitend volgens deze algemene voorwaarden die gelden voor alle gesloten overeenkomsten die aan het aanbod van www.hometuning.nl ten grondslag liggen. Voorwaarden die  afwijkend van deze algemene voorwaarden of ermee in strijd zijn, zijn niet van toepassing. De algemene voorwaarden gelden niet voor de koop van producten die door Alma's Hometuning gedistribueerd worden op andere online handelsplaatsen.

1.2 Indien in deze AV sprake is van consumenten zijn dit natuurlijke personen. Ondernemers zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. Klanten in deze algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Indien als termijn een aantal werkdagen worden aangegeven, worden daaronder alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen verstaan.

2. Registratie op www.hometuning.nl

2.1 Bij een bestelling van producten op www.hometuning.nl wordt u gevraagd zich te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens in te voeren.

2.2 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u ervoor verantwoordelijk dat deze waarheidsgetrouw en volledig ingevoerd zijn. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.

2.3 U bent voor inhouden (berichten) die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst zelf verantwoordelijk. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. U kunt geen aanspraak maken op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen.

2.4 U dient zich te onthouden van iedere verstoring van de website www.hometuning.nl of het verdere gebruik van de toegankelijke data buiten het platforminterne beoogde gebruik. Wettelijk te bewijzen manipulaties met het doel onrechtmatige betalingen of ander profijt ten nadele van Alma's Hometuning of andere betrokkenen te verkrijgen, kunnen naast juridische consequenties met name ook tot verlies van de toegang tot www.hometuning.nl leiden. Klanten zijn bevoegd het op dat moment beschikbare online aanbod te gebruiken. De inhouden dienen uitsluitend voor eigen private, niet-commerciële doeleinden gebruikt te worden.

2.5 U kunt geen aanspraak maken op een permanente beschikbaarheid van de website of de toegang tot de gegevens of overige aangeboden diensten. Alma's Hometuning garandeert niet dat het platform of alle onderdelen van de diensten voortdurend beschikbaar zijn.

3.1 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen maar kan later niet afzonderlijk opgeroepen worden. De tekst kan wel voor het verzenden door u opgeslagen of afgedrukt worden. U kunt bovendien de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door ofwel (I) de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces in de online winkel samengevatte gegevens met behulp van browserfuncties op te slaan of (II) de automatische bevestiging van de bestelling evenals de automatische bevestiging van de overeenkomst af te wachten die wij u bijkomend per e-mail na de voltooiing van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres sturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen in uw e-mailprogramma.

4. Betalingen - Betaaltermijnen

4.1 U kunt gebruik maken van de betaalmogelijkheid iDeal. Alma's Hometuning behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere soorten betaalmethoden. U kunt geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode maken.

4.2 iDeal is een betaalmethode waarmee u direct en veilig via internet kunt betalen. U rekent af via het internetbankieren van uw eigen bank. U kunt van iDeal gebruik maken als u een bankrekening hebt bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, Regio Bank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. De betalingen via iDeal worden direct verwerkt in het rekeningoverzicht van uw bank. Na de betaling krijgt u een bevestiging van uw bank en wordt u teruggestuurd naar de pagina van Alma's Hometuning.

4.3 Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

4.4 Alma's Hometuning behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm aan (momenteel via e-mail) te sturen.

5. Taal - Sluiten van overeenkomst

5.1 Overeenkomsten betreffende producten die op hometuning.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden. Wilt u toch een factuur in een andere taal, neemt u dan a.u.b. contact met ons op en wij zullen uw factuur vertalen.

5.2 De voorstelling van de producten in onze online winkel is geen gerechtelijk bindend aanbod, maar slechts een vrijblijvende onlinecatalogus. Door op de knop “Bestelling & betaling bevestigen” te klikken, vormt uw bestelling een bindend aanbod tot de koop van de zich in de winkelwagen bevindende producten.

5.3 De bevestiging van de technische ingang van uw bestelling volgt via e-mail op het door u aangegeven e-mailadres direct nadat wij uw bestelling ontvangen hebben. Deze bevestiging is nog geen aanvaarding van uw bestelling.

5.4 Een bindende overeenkomst over de koop van de door u bestelde producten komt tot stand wanneer uw bestelling is aanvaard. De aanvaarding kan via de volgende wegen kenbaar gemaakt worden: (I) de bestelling van de klant is aanvaard door een afzonderlijke verklaring van aanvaarding via e-mail of (II) de klant gebruikt het aanbod en sluit zijn bestelling af met een betaling.

6. Prijzen - Verzendkosten - Extra diensten

6.1 De op het tijdstip van de bestelling in het aanbod aangegeven prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen dat ze de op dat moment geldende wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen omvatten.

6.2 Voor verzending naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen over de kosten.

6.3 Specifieke bijkomende diensten (zoals bijvoorbeeld levering op zaterdag, late levering tussen 18 en 20 uur en levering op een gewenst tijdstip: voormiddag / namiddag) zijn bij sommige producten (alleen in geval van leveringen door meubelexpediteur) mogelijk en kunnen optioneel tegen betaling geboekt worden door een telefonische aanvraag.

7. Beschikbaarheid; leveringsrisico - Vervallen van de leveringsplicht - Verlenging van levertijden - Risico’s - Achterstallige betalingen – Leveringsgebied

7.1 Veel van de op www.hometuning.nl aangeboden producten hebben wij op voorraad. De voorraad is door de grote verscheidenheid van de producten beperkt tot normale huishoudelijke hoeveelheden voor consumenten. Als u als bedrijf grotere bestellingen zou willen plaatsen, controleer dan alstublieft op voorhand de beschikbaarheid door contact met ons op te nemen.

7.2 Wij nemen geen leveringsrisico op ons, ook niet bij een overeenkomst over een soortkoop. Wij zijn enkel verplicht tot levering uit onze productvoorraad en uit de door ons bij onze leveranciers bestelde producten.

7.3 De leveringsplicht van Alma's Hometuning vervalt wanneer Alma's Hometuning zelf niet correct of tijdig bevoorraad wordt en niet verantwoordelijk is voor de ontoereikende beschikbaarheid, u daarover onmiddellijk geïnformeerd heeft en geen leveringsrisico bestond. Wanneer een product niet beschikbaar is, wordt een eventuele vooruitbetaling onmiddellijk terugbetaald.

7.4 De levertijd wordt verlengd in overeenstemming met onvoorziene omstandigheden door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan staking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, energie-en grondstof schaarste, schuldeloze bottlenecks in het transport, schuldeloze bedrijfsschade door bijvoorbeeld vuur, water of schade aan machines en alle andere belemmeringen die vanuit een objectief standpunt niet door ons zijn veroorzaakt. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het begin en einde van zulke belemmeringen. Indien door de hierboven genoemde gevallen van overmacht uw product meer dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden geleverd kan worden, hebt u het recht de overeenkomst te annuleren. Overige aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, gelden niet.

7.5 Consumenten dragen het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het verkochte product bij de verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd is of niet. De aflevering geldt ook als de aanvaarding van de koper in vertraging is. In andere gevallen draagt de koper het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het product vanaf de aflevering, bij verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de expediteur of de anders voor de uitvoering van de verzending verantwoordelijke persoon of orgaan.

7.6 Indien is overeengekomen dat de klant zijn bestelling Alma's Hometuning bij  bijvoorbeeld met betrekking tot afmetingen, design of model nog nader zal specificeren en de klant de voor de specificatie overeengekomen periode overschreden heeft, dan valt een daardoor vertraagde levering niet ten lasten van Alma's Hometuning. Wij behouden ons het recht voor om de niet tijdig gespecificeerde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.7 Indien de klant zijn bestelling niet tijdig aanneemt, heeft Alma's Hometuning het recht het product aan derden te verkopen of de oorspronkelijke klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te stellen.

7.8 Indien de klant de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, vervallen alle bestaande aanspraken van Alma's Hometuning tegen deze klant.

7.9 De levering vindt enkel plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Als uw bestelling buiten Nederland geleverd moet worden, neemt u dan a.u.b. contact met ons op over de kosten.

7.10 De kleuren op de foto`s kunnen (door belichting) afwijken van de werkelijke kleuren.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

8.1 Herroepingsrecht

De mogelijkheid bestaat dat wij u de kosten van een retourzending opleggen in de volgende gevallen: U draagt de reguliere kosten van de retourzending volgens het wettelijke herroepingsrecht indien het geleverde product gelijk is aan het bestelde en als de prijs van het terug te zenden product een bedrag van 40 euro niet overschrijdt, of indien u bij een hogere prijs van het product op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet volbracht hebt.

Volgens de wet is herroeping in sommige gevallen niet mogelijk (volgens artikel 7: 46d Burgerlijk Wetboek). In de volgende gevallen bestaat er bij ons geen herroepingsrecht: het herroepingsrecht bestaat niet bij op afstand gesloten overeenkomsten over de levering van producten die geproduceerd werden volgens specificaties van de klant of duidelijk afgestemd zijn op diens persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retour.

Hieronder volgen instructies over de voorwaarden en de gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij bestellingen met levering. Een bovenwettelijke contractuele concessie van rechten is hier niet van toepassing. In het bijzonder komt het wettelijke herroepingsrecht niet-commerciële wederverkopers toe.

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Instructies over herroeping

U kunt uw koopovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bv. brief, fax, e-mail) of -als u de bestelling voor deze termijn ontvangen heeft -door retourzending van de bestelling ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in na ontvangst van deze geschreven instructies, echter niet voordat de artikelen bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor het vervullen van onze informatieplicht volgens artikel 7: 46c BW. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en onze plichten conform Boek 7 afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat de tijdige verzending van de herroeping of het geleverde product. Recht op ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk wanneer Alma's Hometuning het product in dezelfde goede staat (zonder gebreken of beschadigingen) retour heeft ontvangen.

De herroeping is te richten aan:

info@hometuning.nl

De producten zijn te versturen naar:

Alma's Hometuning, Gruttomeen 6, 3844 ZC Harderwijk

Gevolgen van herroeping:

In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bv. rente) te worden afgegeven. Indien het niet mogelijk is om de door ons geleverde prestatie geheel of gedeeltelijk of slechts in een verslechterde toestand aan ons te retourneren, dient u ons in dit opzicht de waarde te vergoeden. Verzending van producten met pakketdienst geschiedt op uw risico. De verzendkosten zijn voor u wanneer de geleverde producten aan uw bestelling voldoen en wanneer het terug te zenden product een bedrag

van 40 euro niet overschrijdt of indien u bij een hogere prijs van het product op het tijdstip van de herroeping het overeengekomen bedrag nog niet (tijdig) heeft overgemaakt. In andere gevallen is de retour voor u gratis. De verplichting tot vergoeding of terugbetaling dient te worden nagekomen binnen de 30 dagen. Deze termijn begint voor u vanaf het verzenden van uw herroeping of het geleverde product, voor ons vanaf de ontvangst hiervan.

Bijzondere aanwijzingen:

- Einde van de instructies over herroeping -

8.2 De terugbetaling volgt, in zoverre u ons geen andere bankrekening mededeelt, altijd op de door u voor de betaling gebruikte rekening.

9. Copyright

Op alle afbeeldingen op www.hometuning.nl zit onze copyright. Dit betekent dat afbeeldingen op www.hometuning.nl niet gekopieerd mogen worden zonder toestemming. Het is niet toegestaan om de afbeeldingen op www.hometuning.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden.

10.1 De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van Alma's Hometuning

10.2 In het handelsverkeer is bovendien het volgende van toepassing: het product mag door de koper enkel bij een rechtsgeldige overgang overgedragen worden. Wij behouden ons het recht voor om bovenstaande toestemming tot overdracht van de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten te herroepen alsook in het geval van een vertraging van uw betaling van de overeenkomst af te zien en de teruggave van het product te eisen. Vorderingen uit de overdracht van producten onder eigendomsvoorbehoud zijn ten gunste van Alma's Hometuning af te staan als zekerheid van onze aanspraken op betaling. In het geval van beslaglegging op het bij u eigendomsvoorbehouden product moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn verplicht om op uw verzoek af te zien van de ons toekomende zekerheden voor zover als de waarde van onze zekerheden de te dekken vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

13. Toepasselijk recht

13.1 Voor alle rechtshandelingen of andere gerechtelijke betrekkingen met ons geldt het recht van het Koninkrijk der Nederlanden. Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EU-landen of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.

14. Salvatorische clausule

Mochten bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht de overeenkomst een niet-voorspelbare tekortkoming vertonen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden beïnvloed. In plaats van de ongeldige of tekortkomende bepalingen gelden de heersende wettelijke regelingen.

15. Cadeaubonnen

15.1 Cadeaubonnen, of restwaarden daarvan, zijn niet inwisselbaar tegen geld.

15.2 De cadeaubon dient in één keer te worden besteed.

15.3 Alma's Hometuning behoudt het recht om bij verdenking van enige vorm van fraude met cadeaubonnen (bijv. kopie) de cadeaubon te weigeren.

 Bedrijfsleiders: Marion en Alfred.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2020 Hometuning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel